Założenia programowe realizacji zajęć w ramach warsztatów profilaktycznych:

 

Forma zajęć: ćwiczenia w podgrupach prowadzonych przez dwóch profilaktyków

 

Celem zajęć jest: zaprezentowanie danego tematu w postaci warsztatu skierowanego  do uczniów klas podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Tematyka obejmuje zagadnienia:

 

Integracji grupy,
Profilaktyki zachowań przemocowych (przeciwdziałania agresji wśród dzieci i młodzieży),
Współczesnych sposobów zachowania się młodych ludzi w różnych sferach życia,  a odporności na stres,
Profilaktyki uzależnień,
Oddziaływania współczesnych mediów – miejsca młodych w świecie Internetu,
Podejmowania zachowań ryzykownych w aspekcie HIV/AIDS,
Psychomanipulacji wśród dzieci i młodzieży,
Asertywności.

 

Łatwość i efektywność zdobycia wiedzy  na powyższe tematy zakłada wprowadzenie stałego schematu warsztatu, tj. etapu wstępnego, realizację konkretnych treści przewidzianych na dane spotkanie oraz etap końcowy. Pomocne będą również wykorzystywane rozmaite techniki i metody pracy z grupą, do których zaliczono: wykład, pogadankę, dyskusję, burzę mózgów, ćwiczenia w małych podgrupach, rysunek i wytwory plastyczne, zabawy integracyjne i edukacyjne, scenki.

 

Całość warsztatów jest oparta o konkretne założenia i zasady, mające na celu łatwiejsze zapoznanie się z oczekiwaniami młodych, m.in.

 

Zasada zaktywizowania wszystkich uczestników
Zasada poszukiwania innowacyjnych alternatyw
Zasada akceptacji
Zasada anonimowości
Zasada otwartości
Zasada atrakcyjności
Zasada bezpieczeństwa i higieny pracy

 

Środki i materiały do realizacji warsztatu to przede wszystkim:

- Tablice, Flipcharty
- Markery, kredki
- Arkusze papieru