Założenia programowe realizacji zajęć w ramach warsztatów profilaktycznych:


Forma zajęć: ćwiczenia w podgrupach prowadzonych przez dwóch profilaktyków

 

Celem zajęć jest: zaprezentowanie danego tematu w postaci warsztatu skierowanego  do uczniów klas podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.Tematyka obejmuje zagadnienia:


 • Integracji grupy,
 • Profilaktyki zachowań przemocowych (przeciwdziałania agresji wśród dzieci i młodzieży),
 • Współczesnych sposobów zachowania się młodych ludzi w różnych sferach życia,  a odporności na stres,
 • Profilaktyki uzależnień,
 • Oddziaływania współczesnych mediów – miejsca młodych w świecie Internetu,
 • Podejmowania zachowań ryzykownych w aspekcie HIV/AIDS,
 • Psychomanipulacji wśród dzieci i młodzieży,
 • Asertywności.

 

Łatwość i efektywność zdobycia wiedzy  na powyższe tematy zakłada wprowadzenie stałego schematu warsztatu, tj. etapu wstępnego, realizację konkretnych treści przewidzianych na dane spotkanie oraz etap końcowy. Pomocne będą również wykorzystywane rozmaite techniki i metody pracy z grupą, do których zaliczono: wykład, pogadankę, dyskusję, burzę mózgów, ćwiczenia w małych podgrupach, rysunek i wytwory plastyczne, zabawy integracyjne i edukacyjne, scenki.

 

Całość warsztatów jest oparta o konkretne założenia i zasady, mające na celu łatwiejsze zapoznanie się z oczekiwaniami młodych, m.in.

 

 • Zasada zaktywizowania wszystkich uczestników
 • Zasada poszukiwania innowacyjnych alternatyw
 • Zasada akceptacji
 • Zasada anonimowości
 • Zasada otwartości
 • Zasada atrakcyjności
 • Zasada bezpieczeństwa i higieny pracy

 

Środki i materiały do realizacji warsztatu to przede wszystkim:

 • Tablice, Flipcharty
 • Markery, kredki
 • Arkusze papieru