PUNKTY KONSULTACYJNE

25-711 Kielce, ul. Karczówkowska 36, tel. 41 335-87-55,
Główny realizator Regionalnego Systemu Diagnozy i Profilaktyki Zachowań Problemowych Dzieci i Młodzieży, powołanego przez Kuratora Oświaty, Akademię Świętokrzyską (aktualny UJK) i Caritas Diecezji w Kielcach

Aktualnie zostało rozszerzone porozumienie o kolejne podmioty: Urząd Miasta Kielce  z Wydziałem Edukacji i Zdrowia, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach, Urząd Marszałkowski z Departamentem Zdrowia i Polityki Społecznej Wojewodę Świętokrzyskiego z Wydziałem Polityki Społecznej, Komendanta Wojewódzkiego Policji, Komendę Ochotniczego Hufca Pracy.Inne podmioty wspierające System to: sądy i kuratorzy sądowi, organizacje pozarządowe z terenu województwa świętokrzyskiego, placówki służby zdrowia, placówki oświatowe, placówki pomocy społecznej i placówki penitencjarne.

Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie” realizując Regionalny System Diagnozy i Profilaktyki Zachowań Problemowych Dzieci i Młodzieży niejednokrotnie spotyka się z prośbami młodzieży o osobiste kontakty  w celu wyjaśnienia zasygnalizowanych na warsztatach treści i otrzymania konkretnych wskazówek w poszukiwaniu pomocy dla siebie.
W świetle powyższego dostrzegliśmy potrzebę pogłębienia kontaktu zarówno z uczniem jak również  jego rodziną. Prezentujemy ofertę pomocy uczniom, rodzicom oraz kadrze pedagogicznej, tym samym włączając się w codzienną pracę z osobami sprawiającymi trudności wychowawcze i zaniedbującymi obowiązki szkolne.

 

Naszą propozycją jest PUNKT  KONSULTACYJNY - „RÓWNY START” oparty na konkretnych założeniach organizacyjnych:
- Punkt prowadzony jest przez jednego profilaktyka ze Stowarzyszenia „Nadzieja Rodzinie”, tj. osobę z wykształceniem wyższym pedagogicznym, posiadającą doświadczenie w pracy z młodzieżą, stale szkoloną   i suprerwizowaną przez zespół nadzorujący pracę profilaktyków;
- Oddelegowany profilaktyk jest do dyspozycji uczniów i zainteresowanych w danej szkole 2 razy w tygodniu po 2 godziny;
- Preferowane godziny otwarcia Punktu 15.00 – 17.00 ale istnieje możliwość dopasowania godzin do potrzeb szkoły;
- Oferta Stowarzyszenia jest bezpłatna i nie pociąga za sobą żadnych dodatkowych kosztów;


Założenia programowe realizacji dyżurów w Punktach Konsultacyjnych „Równy Start”:

- Zgoda Dyrekcji i pedagoga szkolnego.
- Jasno określone cele i zadania punktu.
- Wytyczne do pracy w punktach.
- Warunki działania punktu: odpowiednie miejsce, dyskretne, ale dostępne dla młodzieży i rodziców.
- Sprawozdania miesięczne z pracy i podejmowanych działań.

Punkt Konsultacyjny jest ofertą, która skierowana została głównie do placówki jaką jest szkoła. Z racji obserwowalnych w ostatnim okresie zdarzeń, zdominowania współczesnej szkoły  działalnością dydaktyczną, istnieje wyraźna potrzeba wspierania placówek oświatowych w realizacji funkcji wychowawczej i opiekuńczej. Problematyka agresji stała się obecnie zjawiskiem powszechnym, ponad kulturowym, dotyczącym niemal wszystkich środowisk społecznych i grup wiekowych. Zjawiska agresji, przemocy i nietolerancji na skutek ich popularności i ciągłości tracą na niezwykłości i stają się trwałymi komponentami życia codziennego, systemu edukacji, kultury masowej, informacji, rozrywki i sportu. Zatem propozycja Punktu  Konsultacyjnego - „Równy Start” ułatwia sposoby rozwiązywania narastających we współczesnej szkole problemów.
Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie” jest organizacją inicjująca ofertę Punktów  Konsultacyjnych - „Równy Start”  pozwalającą poszerzyć dotychczasową współpracę i będącą drogą ku uzyskaniu pomocy i znalezieniu rozwiązań systemowych trwale wypracowujących i angażujących środowiska lokalne   w konstruktywnej pracy wyrównującej szanse edukacyjne młodzieży.
W ramach zainicjowanych dotychczas Punktów Konsultacyjnych udzielono porady w kwestiach m.in.:
- Agresywnych zachowań dzieci i młodzieży (zwłaszcza w wieku gimnazjalnym), zarówno agresji słownej, jak i fizycznej
- Odizolowania się dziecka od reszty społeczności klasowej oraz rówieśników w miejscu zamieszkania
- Zachowania autodestrukcyjne
- Trudności dziecka w nauce
- Zaburzonej komunikacji pomiędzy rodzicami a dziećmi, pomiędzy rodzicami, pomiędzy rówieśnikami, pomiędzy kadrą pedagogiczną szkoły a uczniami
- Braku akceptacji w grupie rówieśniczej
- Zaniżonej samooceny dziecka (niedowartościowanie), zwłaszcza wynikająca z trudnej sytuacji finansowej rodziny
- Bezrobocia rodziców i jego wpływu na sytuację dziecka w szkole
- Kłamstw, oszustw względem nauczycieli, rodziców, rówieśników oraz osób pośrednio wpływających na proces wychowawczy
- Zachowań przestępczych (kradzieże)
- Wulgaryzmów i zachowań agresywnych
- Długotrwałej absencji szkolnej (wagary)
- Uzależnień (nikotynizm, narkomania, alkoholizm, netoholizm)
- Braku dyscypliny wewnątrzklasowej
- Sieroctwa społecznego oraz duchowego dziecka, bardzo często na skutek wyjazdu rodzica poza granice kraju
- Bezradności rodziców w zaoferowaniu dziecku racjonalnego wykorzystanie czasu wolnego
- Zawodów uczuciowych
- Rozpadu rodziny (rozwód rodziców)
- Anoreksji, bulimii, epilepsji
- Dysfunkcji w rodzinie ( przemoc)
- Praw dziecka w szkole

 

OFERTA PK „RÓWNY START”

Jeśli zaobserwowałeś w swoim otoczeniu niepokojące Cię zachowania, chcesz porady zgłoś się do nas.

Koszt dyżurów w Punktach Konsultacyjnych (po otrzymaniu dotacji dyżur jest w pełni refundowany)
Koszt dyżuru doradcy w PK „Równy Start”       70,00 zł