WARSZTAT PROFILAKTYCZNY
"DOKUCZANIE”
DLA  UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I PONADGIMNAZJALNYCH


Cele:

  • przekazanie uczniom podstawowej wiedzy z zakresu zjawiska dokuczania w kontekście przemocy, agresji
  • uświadomienie młodym ludziom związku pomiędzy przynależnością do grupy a zachowaniami agresywnymi, raniącymi innych
  • prezentacja podstawowych form dokuczania
  • wyśmiewanie jako formy agresji,
  • agresywne zachowania – ranienie innych, wyrządzanie krzywdy

Treści programowe:

  1. Wprowadzenie ćwiczeniem integracyjnym w klimat zaufania i otwarcia, ośmielając uczniów w grupie warsztatowej w kontakcie z prowadzącym.
  2. Przekazanie bazy teoretycznej dot. tematyki dokuczania
  3. Prezentacja w formie ćwiczeń, zabaw zagadnień dokuczania (agresji).