WARSZTAT PROFILAKTYCZNY
,,WYBIERZ”
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

Cele:

  • Zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu środków psychoaktywnych i mechanizmów uzależnienia i współuzależnienia.
  • Kształtowanie umiejętności rozpoznawania sytuacji ryzykownych związanych z doświadczaniem i używaniem środków psychoaktywnych
  • Nabywanie umiejętności podejmowania odpowiedzialnych decyzji w zakresie promowania własnego zdrowia.
  • Zdobycie wiedzy na temat różnych form pomocy dla osób używających środki psychoaktywne i uzależnionych.


Treści programowe

  1. Ćwiczenia integracyjne, wprowadzające w klimat zaufania . Przełamywanie onieśmielenia w kontakcie uczniowie – prowadzący.
  2. Elementy wiedzy teoretycznej na temat środków psychoaktywnych.
  3. Radzenie sobie w sytuacjach podejmowania trudnych decyzji (eksperymentowanie z alkoholem, narkotykami).
  4. Uwrażliwienie młodych ludzi na problemy osób uzależnionych i współuzależnionych.
  5. Zwrócenie uwagi na abstynencję (opóźnienie wieku inicjacji).
  6. Formy pomocy osobom uzależnionym i współuzależnionym.