WARSZTAT PROFILAKTYCZNY
"STOP”
DLA  UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

Cele:

 • Zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu zjawiska przemocy.
 • Rozpoznawanie przyczyn i skutków  zachowań agresywnych.
 • Nabywanie umiejętności konstruktywnego radzenia sobie ze złością.
 • Próba wypracowania skutecznych sposobów zapobiegania zjawisku przemocy na terenie szkoły.
 • Zdobycie wiedzy na temat różnych form pomocy dla ofiar agresji i przemocy.

Treści programowe

 1. Ćwiczenia integracyjne, wprowadzające w klimat zaufania. Przełamywanie onieśmielenia w kontakcie uczniowie – prowadzący.
 2. Elementy wiedzy teoretycznej na temat środków psychoaktywnych
 3. Radzenie sobie w sytuacjach podejmowania trudnych decyzji (eksperymentowanie z alkoholem, narkotykami).
 4. Uwrażliwienie młodych ludzi na problemy osób uzależnionych i współuzależnionych.
 5. Zwrócenie uwagi na abstynencję (opóźnienie wieku inicjacji).
 6. Formy pomocy osobom uzależnionym i współuzależnionym.