WARSZTAT PROFILAKTYCZNY
"INTEGRACJA”
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

Cele:

  • Zdobycie podstawowej wiedzy na temat tworzenia grupy i integracyjnych mechanizmów grupowych.
  • Kształtowanie umiejętności  pozytywnej integracji z grupą.
  • Nabywanie umiejętności zespołowego podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów.
  • Zapobieganie niepożądanym zachowaniom w grupie i kształtowanie umiejętności ich eliminowania.

Treści programowe

  1. Ćwiczenia integracyjne, wprowadzające w klimat zaufania . Przełamywanie onieśmielenia w kontakcie uczniowie – prowadzący.
  2. Elementy wiedzy teoretycznej na temat stresu.
  3. Radzenie sobie ze stresem.
  4. Uwrażliwienie młodych ludzi na zachowania promujące zdrowie psychiczne.
  5. Zwrócenie uwagi na indywidualna predyspozycje odporności na stres. Związek stresu ze stanem zdrowia.