23.10.2015 - Realizowane zadania publiczne

Realizowane zadania publiczne przez Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie- 2015

 

„Pomoc postpenitencjarna osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz członkom ich rodzin.” w formie powierzenia realizacji zadania publicznego przez Ministra Sprawiedliwości

w ramach projektu Skazani na sukces realizowany w 2015 roku

Skazani na sukces”, to projektu adresowany do osób opuszczających zakłady karne i areszty śledcze głownie z terenu województwa świętokrzyskiego jak i rodzin osób zwalnianych z zakładów karnych i opuszczających areszty śledcze. Jego  realizacja ma sprzyjać nabyciu przez byłych skazanych jak i ich rodzin podstawowych umiejętności społecznych w tym aktywnego poszukiwania pracy w ramach programu aktywizacji zawodowej, poradnictwo prawne w zakresie rozwiązywania bieżących spraw rodzinnych i majątkowych tj. sprawy alimentacyjne, rozwodowe, problemy z zadłużeniem mieszkania, opieką nad dzieckiem, poradnictwo obywatelskie (pomoc w poszukiwaniu pracy, odtworzeniu dokumentów tożsamości, wypełnianiu wniosków urzędowych, itp.) i inne;  kształtowaniu postaw prozdrowotnych ze szczególnym zwróceniem uwagi na  profilaktykę HIV/AIDS , HCV/HBV czemu będzie służyć cykl zajęć szkoleniowych prowadzonych przez certyfikowanych doradców – edukatorów. Ponadto skazani zostaną objęci programem przeciwdziałania agresji i przemocy. Program ma charakter edukacyjno-korekcyjny. Część edukacyjna ma na celu  przekazaniu szeroko pojętej wiedzy na temat zjawiska przemocy i agresji, natomiast część korekcyjna ukierunkowana jest na zdobycie umiejętności niestosowania przemocy, trening umiejętności społecznych i asertywności oraz naukę konstruktywnego rozwiązywania sporów i korzystania ze wsparcia społecznego. Ponadto projekt uwzględnia realizację programu readaptacji społecznej dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych „Nadzieja” . Celem głównym tego programu jest readaptacja społeczna osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych (narkotyków). Program ten oddziałuje na  zmianę postaw osoby uzależnionej wobec substancji odurzającej w kierunku trzeźwości i rezygnację z używania środków narkotycznych po zakończeniu programu.

 

 

„Wspieranie działalności punktów informacyjno-konsultacyjnych dla osób z grup ryzyka oraz żyjących z HIV/AIDS i ich bliskich, a także przeprowadzenie zajęć edukacyjnych wśród młodzieży uczącej się na temat ryzykownych dróg przenoszenia wirusa HIV

Termin realizacji: od 01.04.2015 do 30.11.2015

 


„Prowadzenie edukacji publicznej oraz działań profilaktycznych w zakresie HIV/AIDS  i HCV kierowanych do różnych grup społecznych, w tym młodzieży akademickiej”

Propozycją działań jest program „Bezpiecznie w wolnościową przyszłość”, który obejmuje działania z zakresu profilaktyki zdrowotnej HIV/AIDS  i HCV skierowanej do osób odbywających karę pozbawienia wolności jak     i opuszczających zakłady karne i areszty śledcze głownie z terenu województwa małopolskiego. W ramach programu prowadzony będzie cykl zajęć szkoleniowych z zakresu profilaktyki uzależnień oraz kształtowania postaw prozdrowotnych ze szczególnym zwróceniem uwagi na  profilaktykę HIV/AIDS,HCV/HBV prowadzonych przez certyfikowanych doradców, z możliwością wykonania testów na HIV jak i uzyskania profesjonalnego poradnictwa i wsparcia.  Ponadto w ramach niniejszego modułu działaniami mogą zostać objęci skazani uzależnieni  od środków psychoaktywnych.

 

 

EKSPERT WOJEWÓDZKI DO SPRAW INFORMACJI O NARKOTYKACH I NARKOMANII WOJEWÓDZTWA  MAŁOPOLSKIEGO – MAŁGORZATA NOWOBILSKA STANIOS

 

 

 1. Szkolenie dla pracowników/pedagogów/psychologów/interwentów Centrum Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie wraz z mobilnym Punktem Testowania, przygotowanie materiałów informacyjnych, certyfikatów uczestnictwa, osoby odpowiedzialne dr Edyta Laurman-Jarząbek, dr Eliza Mazur
 2. Happening profilaktyczno-edukacyjny  ,,Tramwaj zwany świadomością“
  Happening profilaktyczno-edukacyjny ,,Tramwaj zwany świadomością” –jest kontynuacją działań od 2013 roku inaugurujący Europejski Tydzień Testowania 2015 oraz  Światowy Dzień AIDS- 1 grudnia.

  Tramwaj  profilaktyczny  to  niestandardowa  forma  promocji,  która  przyciąga  uwagę każdego przechodnia. Oklejony reklamami kampanii , a wnętrze zamienione w małe kaciki edukacyjne. Tramwaj  zatrzymuje się  na  kolejnych  przystankach,  co  umożliwi a  pasażerom wsiadanie  i  wysiadanie  w  dowolnym  momencie,  w  kilkunastu  miejscach  miasta.
  W  czasie  imprezy  partyworkerzy i edukatorzy  prowadzić będą działania  profilaktyczno-edukacyjne  i  informacyjne, dostarczając pasażerom rzetelnych informacji o ryzykownych zachowaniach seksualnych, przestrzegać będą przed ryzykiem używania dopalaczy i innych substancji psychoaktywnych  jak również będa rozdawać ulotki i broszury.
  Data wydarzenia: 21 października 2015.
 3. realizację zajęć profilaktyczno- edukacyjnych dla studentów (jako kontynuacja działań od roku 2013r.) w  Krakowie, Tarnowie,  - pod Hasłem- ,,Dopalacz i TY – ryzykowny związek!”–  listopad 2015r. Zajęcia w części będą realizowane wolontaryjnie.  Zajęcia będą miały na celu uświadomienie młodym ludziom ryzyka podejmowania zachowań seksualnych pod wpływem doświadczania i używania dopalaczy.
 4. Prowadzenie PUNKTU KONSULTACYJNO-DIAGNOSTYCZNEGO –KRAKÓW  TARNÓW

 

Punkt Konsultacyjno- Diagnostycznego (PKD) w Krakowie i Tarnowie wykonuje badania wykrywające zakażenia HIV anonimowo i bezpłatnie, połączone z poradnictwem przed i po testowym. Aktualnie Punkt uzyskał dotację (dyżury doradców i pielęgniarki) EKSPERT WOJEWÓDZKI DO SPRAW INFORMACJI O NARKOTYKACH I NARKOMANII WOJEWÓDZTWA  MAŁOPOLSKIEGO – MAŁGORZATY NOWOBILSKIEJ- STANIOS oraz Krajowego Centrum ds. AIDS ( testy)

Poza usługą testowania w kierunku HIV każdy klient Punktu ma zapewnione profesjonalne poradnictwo przed i po teście prowadzone przez certyfikowanych doradców. Po wykonaniu testu osobie, u której wykrywa się zakażenie wirusem HIV udzielane jest wsparcie polegające m.in. na ofercie skierowania do Poradni Nabytych Niedoborów Odporności w Krakowie lub Warszawie oraz opieka psychologa.

Dyżury Edukacyjne doradców – cele i zadania:

- edukacja i korygowanie zachowań związanych  z doświadczaniem, używaniem i nadużywaniem alkoholu i narkotyków;

- szacowanie ryzyka zachowań seksualnych podejmowanych  w związku z używaniem substancji psychoaktywnych,

- korygowanie zachowań narażających na zakażenie HIV oraz HBV/HCV i innych chorób przenoszonych drogą płciową,

- korygowanie zachowań (używanie sterydów, wykonywanie tatuażu, piercingu) narażających na zakażenie HIV/HBV/HCV

- poradnictwo w zakresie podjęcia decyzji o poznaniu swojego statusu serologicznego,

- wsparcie i opieka nad osobami u  których wykryto zakażenie HIV,

-pobudzenie do refleksji nad odpowiedzialnością w zakresie własnych zachowań zdrowotnych

Dyżury Edukacyjne pielęgniarki  – cele i zadania:

- Przekazanie wiedzy na temat ryzyka zakażenia HIV, HBV i HCV wśród osób doświadczających,  używających i nadużywających narkotyki, wykonujących tatuaże, piercing

- Uświadomienie zagrożeń i zasad profilaktyki w tym zakresie,

- Zapoznanie pacjentów/klientów Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego ze skutkami zdrowotnymi wpływu wirusa HIV, HBV i HCV na organizm człowieka,

- Dostarczenie wiedzy o sposobach zapobiegania zakażeniom, unieszkodliwianiu źródeł zakażenia i przecięciu dróg szerzenia się HIV, HBV i HCV.

Zadanie realizowane przy współpracy Krajowego Centrum ds. AIDS